Actievoorwaarden winactie MonChou Moederdag 2023

 

*** Let op! De actiepost voor deze actie verschijnt vrijdag 28 April. Inzendingen onder deze actievoorwaarden tellen niet mee voor de winactie. Deelnemers dienen te reageren op de post op de Facebook tijdlijn of via Instagram . ***

Artikel 1 Algemeen 

1. Deze Actievoorwaarden zijn van toepassing op de ‘MonChou Moederdag winactie’ die FrieslandCampina B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Amersfoort, in geschreven in de Kamer van Koophandel, organiseert van 28 april 2023 00:01 uur t/m 12 mei 2023 16:00 uur. 

2. Deelnemers aan de Actie verklaren door hun deelname aan de Actie akkoord te gaan met de Actievoorwaarden. 

3. FrieslandCampina behoudt zich te allen tijde het recht voor om de Actie, eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de Actievoorwaarden en/of de actieproducten/ prijzen te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers. 

4. Vragen en/of klachten met betrekking tot deze Actie, kunt u telefonisch richten aan onze consumentenservice op het telefoonnummer 0800-0765 (gratis) 

 

Artikel 2 Speelwijze
De Actie werkt als volgt: 

Deelnemers maken kans op 1 half jaar abonnement op het Foodies magazine door de post te liken, de Facebook of Instagram te volgen, en een foto te uploaden van het recept mét MonChou wat die persoon voor Moederdag gaat maken. 

 

1) Facebook 

1) Ga op de MonChou Facebook-pagina naar de ‘MonChou Moederdag winactie’ post of reageer direct onder deze post zodra die op je tijdlijn verschijnt. 

2) Like de post en deel een foto van een door jouw gemaakte gerecht mét MonChou 

3) Alleen wanneer bovenstaande juist is uitgevoerd en volgens onderstaande Actievoorwaarden maak je kans op de Prijs. 

2) Instagram  

1) Om deel te nemen via Instagram dient de deelnemer een geldig, persoonlijk en open Instagram-account te hebben.  

2) Like de post en deel een foto van en door jouw gemaakt gerecht mét MonChou via Instagram DM.

3) Alleen wanneer aan bovenstaande regels is voldaan en op basis van onderstaande Actievoorwaarden maak je kans op de Prijs. 

 

4) De Winnaar wordt op 12 mei 2023 via een Facebook of Instagram-reactie / DM geïnformeerd. Hierin wordt gevraagd om via een privé-bericht contactgegevens te delen. Mocht er na twee weken nog geen contact zijn opgenomen via een privé-bericht, dan zal de prijs komen te vervallen. 

5) Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan deze Actie. 

 

Voorwaarden Deelname 

 • De post moet geliked zijn door de deelnemer 
 • Er moet een foto gedeeld zijn met een door jouw gemaakt gerecht met MonChou.
 • Actiepagina of te gebruiken in commerciële social media-uitingen (bijv. in een compilatie van inzendingen op Facebook en Instagram).  
 • Pornografisch-,seksueel-, gewelddadig-,en/of aanstootgevend materiaal wordt niet geplaatst en/of verwijderd. FrieslandCampina houdt zich het recht voor beeldmateriaal te weigeren. 
 • De winactie is niet bedoeld voor het uitdragen van ideeën door activistische en/of belangengroepen. 

 

Artikel 3 Prijzen/actieproducten

 1. Het prijzenpakket bestaat uit 6x een half jaar abonnement op het Foodies magazine ter waarde van €45,- per abbonement. De totale prijzenpot kent een waarde van €270,-
 2. Een deelnemer kan maximaal 1x deelnemen aan de Actie.
 3. FrieslandCampina zal de prijswinnaars aanwijzen op basis van jurering.
 4. FrieslandCampina zal de prijswinnaars op vrijdag 12 mei na 16:00 uur  informeren via FB messenger/ Instagram DM.
 5. Het is aan de winnaar te bepalen op welke naam het abonnement mag komen. De prijs is over te dragen aan een ander persoon. Als het abonnement eenmaal op naam van iemand staat is dit niet meer te wijzigen.
 6. FrieslandCampina zal niet corresponderen over de prijzen, de uitkering daarvan, en de uitslag van de Actie.

 

Artikel 4 Deelname 

1. Deelname aan deze Actie staat open voor een ieder die gedurende het spel in Nederland woont. 

2. Deelnemers jonger dan 18 jaar verklaren door hun deelname schriftelijke toestemming van (een) ouder(s) te hebben verkregen voor hun deelname aan de Actie. Deelnemers zullen deze toestemming op het eerste verzoek van FrieslandCampina schriftelijk tonen. 

3. Er zijn geen communicatiekosten verbonden aan deze Actie. 

4. Winnaars zullen hun medewerking verlenen aan redelijke verzoeken van FrieslandCampina tot deelname aan promotionele activiteiten met betrekking tot de Actie, waaronder begrepen publicitaire activiteiten met betrekking tot de prijsuitreiking, via alle media zoals de radio, televisie en internet. 

5. FrieslandCampina mag elke deelnemer diskwalificeren en/of van deelname uitsluiten indien de betreffende deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze Actievoorwaarden (of hiervan bij FrieslandCampina het vermoeden bestaat), of onvolledige, onjuiste, of misleidende gegevens verstrekt, of informatie inzendt die in strijd is met de wet, of anderszins onrechtmatig handelt jegens FrieslandCampina of derden. 

 

Artikel 5 Gebruik gegevens 

1. Deelnemers dienen als voorwaarde voor hun deelname juiste en volledige naam-, adres-, telefoon-, en email gegevens te verstrekken. Incorrecte of onvolledige inzendingen worden niet in behandeling genomen. 

2. FrieslandCampina zal alle persoonsgegevens die zij verkrijgt in het kader van deze Actie vertrouwelijk en conform de eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en – met ingang van 25 mei 2018 – de Algemene verordening gegevensbescherming (Verordening EU 2016/679) behandelen. Meer informatie over de wijze waarop FrieslandCampina de persoonsgegevens verwerkt, is terug te vinden in de FrieslandCampina Privacy Statement (welke op verzoek van de deelnemer wordt verstrekt en/of is gepubliceerd op de Actie website). 

3. Door deelname aan de Actie geeft de deelnemer FrieslandCampina toestemming zijn persoonsgegevens te gebruiken voor communicatie in het kader van de Actie, zoals (maar niet beperkt tot) het informeren van prijswinnaars. 

 

Artikel 6 Aansprakelijkheid 

1. FrieslandCampina, de door haar ingeschakelde hulppersonen, en/of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit, of op enige andere wijze verband houdt met de Actie en/of de door FrieslandCampina ter beschikking gestelde actieproducten/prijzen. 

2. Ondanks de grootst mogelijke zorg die FrieslandCampina aan het beheer van haar website(s) en de organisatie van de Actie besteedt, is het mogelijk dat de verstrekte en/of weergegeven informatie onvolledig of onjuist is. Druk-, spel-, zetfouten of andere vergelijkbare fouten in door FrieslandCampina openbaar gemaakt materiaal, van welke aard dan ook, kunnen FrieslandCampina niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor FrieslandCampina in het leven roepen. 

 

Artikel 7 Slotbepalingen 

MonChou is een geregistreerde merk van FrieslandCampina. De deelnemer zal deze Actievoorwaarden of delen daarvan niet verveelvoudigen dan wel publiceren zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van FrieslandCampina. 

 

Artikel 8 Diversen 

1. Op deze voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing. 

2. FrieslandCampina zal met betrekking tot onderhavige Actie in overeenstemming handelen met de “Gedragscode promotionele kansspelen”, die in werking is getreden op 1 januari 2014. 

3. FrieslandCampina zal eventueel verschuldigde kansspelbelasting afdragen.